PADB-logoLSSR - PepMap molecular information by molecule

Molecule reference

A5075ACAN, AGC1, CSPG1Aggrecan core protein precursor

Study IDSequenceMassCharge ZIntensityElution timePost-translational modificationsScoresCountsID and experiment reference
16948836CYAGWLADGSLR1.5 (delta mass [ppm])2    
16948836LEGEVFFATR0.8 (delta mass [ppm])2    
16948836TPCVGDKDSSPGVR0 (delta mass [ppm])2    
16684767KCYAGWLADGSLRY 2    
16684767KGTVACGEPPVVEHART 2    
16684767RTPCVGDKDSSPGVRT 2    
16684767RTVYLYPN#QTGLPDPLSRH 2    
21127740CYAGWLADGSLR684.82 (observed)21.50E+0634.75 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 35.62
21127740CYAGWLADGSLR684.82 (observed)21.25E+0626.77 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 54.62
21127740CYAGWLADGSLR684.82 (observed)21.17E+0627.87 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 58.35
21127740CYAGWLADGSLR684.82 (observed)22.51E+0634.78 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 64.05
21127740CYAGWLADGSLR684.82 (observed)29.59E+0525.95 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 55.17
21127740CYAGWLADGSLR684.82 (observed)25.00E+0526.19 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 33.29
21127740CYAGWLADGSLR684.82 (observed)23.93E+0630.49 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 60.05
21127740TPCVGDKDSSPGVR737.85 (observed)27.58E+0511.29 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 32
21127740TPCVGDKDSSPGVR492.24 (observed)31.99E+068.3 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 41.41
21127740TPCVGDKDSSPGVR492.24 (observed)36.35E+058.56 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 42.62
21127740TPCVGDKDSSPGVR492.24 (observed)34.45E+058.64 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 28.84
21127740TPCVGDKDSSPGVR492.24 (observed)32.51E+067.53 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 34.22
21127740TPCVGDKDSSPGVR492.24 (observed)33.70E+0614.21 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 67.94
21127740TPCVGDKDSSPGVR492.24 (observed)32.22E+067.18 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 32.76
21127740TPCVGDKDSSPGVR737.85 (observed)25.01E+067.66 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 30.5
21127740YPIVSPR416.24 (observed)21.57E+0717.69 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 23.1
21127740CYAGWLADGSLR684.82 (observed)26.78E+0630.1 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 59.36
21127740CYAGWLADGSLR684.82 (observed)21.02E+0626.52 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 44.91
21127740CYAGWLADGSLR684.82 (observed)22.66E+0630.14 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 58.34
21127740CYAGWLADGSLR684.82 (observed)21.86E+0630.13 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 48.25
21127740CYAGWLADGSLR684.82 (observed)21.20E+0626.27 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 46.28
21127740CYAGWLADGSLR684.82 (observed)21.12E+0630.21 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 32.77
21127740ETWVDAER503.23 (observed)23.44E+0622.89 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 32.96
21127740LEGEVFFATR584.8 (observed)22.85E+0624.29 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 52.34
21127740LEGEVFFATR584.8 (observed)23.50E+0628.93 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 37.49
21127740TPCVGDKDSSPGVR492.24 (observed)31.36E+068.51 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 30.04
21127740TPCVGDKDSSPGVR492.24 (observed)32.72E+067.95 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 72
21127740TPCVGDKDSSPGVR492.24 (observed)35.91E+059.38 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 38.28
21127740YPIVSPR416.24 (observed)27.71E+0521.98 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 26.43
21127740YPIVSPR416.24 (observed)22.26E+0614.15 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 22.1
21127740YPIVSPR416.24 (observed)21.91E+0517.9 (HPLC [min or %B]) MS2 score: 37.81

Compile date 12-23-2014© PADB initiative